Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej

34-223 Zawoja Wilczna

Zawoja Wilczna 1570

Tel: (33) 877-60-44

zszw.1570@interia.pl

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej

REGULAMIN REKRUTACJI

 do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 2  w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej 

na rok szkolny 2021/2022

 

PODSTAWA PRAWNA 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
 3. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 4. Statut Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej.

TERMIN REKRUTACJI

 1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022   prowadzony jest zgodnie z harmonogramem czynności rekrutacyjnych, zawartym w Zarządzeniu Wójta Gminy Zawoja Nr Wt.  0050.265.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. (zał. nr 1)
 2.  O terminach rekrutacji rodzice będą informowani za pośrednictwem strony internetowej szkoły www.zswilczna.szkolnastrona.pl., tablicy informacyjnej- poświęconej rekrutacji

OBOWIĄZEK SZKOLNY

 1. Obo­wią­zek szkol­ny dziec­ka roz­poczy­na się z po­cząt­kiem roku szkol­ne­go w roku kalendarzo­wym, w któ­rym dziec­ko koń­czy 7 lat, trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.
 2. Na wnio­sek ro­dzi­ców naukę w szko­le pod­sta­wowej może roz­począć dziec­ko, które w danym roku ka­len­darzo­wym koń­czy 6 lat:
 3. Dy­rek­tor pod­sta­wowej szko­ły pu­blicz­nej, w ob­wodzie któ­rej dziec­ko miesz­ka, na wnio­sek ro­dzi­ców od­ra­cza roz­poczę­cie speł­nia­nia przez dziec­ko obowiąz­ku szkol­ne­go o jeden rok szkol­ny.
 4. Wnio­sek na­le­ży zło­żyć nie póź­niej niż do dnia 31 sierp­nia w roku ka­len­darzo­wym, w którym dziec­ko koń­czy 7 lat.
 5. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne.
 6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (dzieci te mają możliwość dwukrotnego odroczenia spełniania obowiązku szkolnego). Do wniosku o odroczenie dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia.
 • ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej;
 • nie uczęszczało do oddziału, ale posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w Statucie Szkoły oraz wytycznych otrzymanych z Urzędu Gniny Zawoja. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
 3. Do dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice /prawni opiekunowie/ osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 4. Przyjęcie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej odbywa się na podstawie zgłoszenia lub wniosku – druki dostępne będą w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły www.zswilczna.szkolnastrona.pl.
 5. Wypełnione i podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów/ osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem zgłoszenie lub wniosek należy oddać do sekretariatu szkoły wraz z odpisem aktu urodzenia dziecka, w terminie określonym przez wyżej wspomniany harmonogram czynności rekrutacyjnych.

SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

           a)      nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (dwie osoby);

           b)      pozostali członkowie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

      2. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w jej skład.

ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 2. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
 3. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

 1. Dokumenty rekrutacyjne stanowi:

a)      „zgłoszenie” lub „wniosek”,

b)      odpis skrócony aktu urodzenia,

c)      inne dokumenty wskazywane w miarę potrzeb.

      2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej stanowią:

a)            imienne wykazy zgłoszonych dzieci,

b)            zgłoszenie, inne dokumenty złożone przez  rodziców.

      3. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:

a)            listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

b)            listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I z zaznaczeniem rocznika.

      4. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane będą do klasy I  decyzją dyrektora szkoły.

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do klasy I komisja rekrutacyjna powinna podać przyczyny odmowy – sporządzić uzasadnienie odmowy przyjęcia (w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych).
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.
 3. Rodzice mają prawo wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie rodziców w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania (podejmuje decyzję).
 5. Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości w następujący sposób:

a)            wywieszony będzie na tablicy informacyjnej szkoły;

b)            dostępny będzie również na stronie internetowej szkoły.

NA GÓRĘ