Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej

34-223 Zawoja Wilczna

Zawoja Wilczna 1570

Tel: (33) 877-60-44

zszw.1570@interia.pl

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego

REGULAMIN REKRUTACJI

 do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2

w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej

na rok szkolny 2021/2022

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019r. poz. 1737).
 3. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 4. Statut Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej.

 

TERMIN REKRUTACJI

 1. Nabór do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022  prowadzony jest zgodnie z harmonogramem czynności rekrutacyjnych zawartym w zarządzeniu Wójta Gminy Zawoja Nr Wt. 0050.265.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.
 2. O terminach rekrutacji rodzice będą informowani za pośrednictwem strony internetowej szkoły www.zswilczna.szkolnastrona.pl., tablicy informacyjnej- poświęconej rekrutacji.

 

OBOWIĄZEK PRZEDSZKOLNY

 

 1. Roczne przygotowanie przedszkolne obowiązane jest odbyć dziecko w wieku lat 6. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 2. Od dnia 1 września 2016 r. wszystkie chętne dzieci 5- letnie i 4- letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.
 3. Od 1 września 2017 r. gmina ma obowiązek zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego każdemu dziecku 3- letniemu.
 4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej przyjmowane będą dzieci w wieku od 5 do 6 lat zamieszkałe na obszarze danej gminy.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do oddziału jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział dysponuje nadal wolnymi miejscami.
 3. Podstawowa i uzupełniająca rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się raz w roku - zgodnie z harmonogramem czynności rekrutacyjnych, zawartym w zarządzeniu Wójta Gminy Zawoja.
 4. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący i to ten podmiot określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów. Na tym etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111). Spełnienie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.
 5. Przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap stanowi rozmowa z rodzicami (prawnymi opiekunami dziecka, osobami sprawującymi pieczę zastępczą nad dzieckiem) drugi etap polega na wypełnieniu wniosku rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej -  załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji.
 6. Złożenie podpisanego wniosku przez rodzica (prawnego opiekuna, osobę sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem) jest potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 7. Rodzice (prawni opiekunowie, osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem), ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego, składają prawidłowo wypełniony wniosek do sekretariatu szkoły w  terminie określonym przez wyżej wspomniany harmonogram czynności rekrutacyjnych oraz okazują do wglądu odpis aktu urodzenia dziecka.
 8. Rodzice (prawni opiekunowie, osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem) dzieci uczęszczających drugi rok z rzędu do oddziału przedszkolnego składają na kolejny  rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej placówce w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego- załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji.
 9. Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji dostępne będą na stronie internetowej szkoły www.zswilczna.szkolnastrona.pl.

 

SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

 1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

a)      Nauczyciel Oddziału Przedszkolnego;

b)      Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej;

c)      Pozostali członkowie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

 1. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w jej skład.

 

ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

 1. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 2. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
 3. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

 

 1. Dokumenty rekrutacyjne stanowią:

a)      wniosek rekrutacyjny do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej,

b)      inne dokumenty wyszczególnione we wniosku rekrutacyjnym.

      2. Dokumenty stanowiące podstawę  pracy Komisji Rekrutacyjnej stanowią:

a)      imienne wykazy zgłoszonych dzieci,

b)      wniosek rekrutacyjny do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej,, deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz  inne dokumenty złożone przez  rodziców.

     3. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:

a)      listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

b)      listę dzieci  przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego z zaznaczeniem rocznika.

    4.  trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane będą do oddziału przedszkolnego decyzją dyrektora szkoły.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego komisja rekrutacyjna powinna podać przyczyny odmowy – sporządzić uzasadnienie odmowy przyjęcia (w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych).
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.
 3. Rodzice mają prawo wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie  rodziców w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania (podejmuje decyzję).
 5. Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości w następujący sposób:

a)      wywieszony będzie na tablicy informacyjnej szkoły –  poświęconej rekrutacji,

b)      dostępny będzie również na stronie internetowej szkoły.

 1. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zmieszczone będą  w widocznym miejscu w siedzibie szkoły (miejsce poświęcone rekrutacji). W związku z obecną sytuacją epidemiczną znajdą się także na stronie internetowej szkoły.
NA GÓRĘ