Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej

34-223 Zawoja Wilczna

Zawoja Wilczna 1570

Tel: (33) 877-60-44

zszw.1570@interia.pl

Pozostałe procedury obowiązujące w ZS w Zawoi Wilcznej

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH INTERWENCJI WYCHOWAWCZEJ

                            Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej

 

1.     Czyny zabronione na terenie szkoły i przyszkolnym:

a) palenie papierosów oraz e-papierosów

b) picie alkoholu,

c) zażywanie środków odurzających,

d) posiadanie lub rozprowadzanie   alkoholu i  środków odurzających  oraz nakłanianie innych do ich używania,

e) rozbój,

f) kradzieże.

2.     Działania interwencyjne szkoły w przypadku wystąpienia na jej teranie czynów zabronionych  objętych Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich

a)  Procedura postępowania wobec uczniów do 17 r. ż.:

 1. powiadomienie o zdarzeniu wychowawcy, dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego,
 2. rozmowa wychowawcy i pedagoga szkolnego z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia w celu nakłonienia go do zaniechania negatywnego postępowania,
 3. rozmowy z uczniami przeprowadzone indywidualnie lub podczas godzin do dyspozycji wychowawcy,
 4. konfrontacja stron konfliktu,
 5. w sytuacji koniecznej za zgodą rodziców nawiązanie kontaktu z placówką specjalistyczną (PPP, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Poradnią Psychologii Klinicznej),
 6. w przypadku braku współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia oraz gdy stosowane środki wychowawcze nie przynoszą oczekiwanych rezultatów szkoła powiadamia o postępowaniu ucznia policję (specjalistę do spraw nieletnich) lub sąd rodzinny,
 7. w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że uczeń rozprowadza  środki odurzające nie  należy powiadamiać jego rodziców do czasu powiadomienia policji i podjęcia przez nią swych czynności, w celu uniknięcia ewentualnego zacierania śladów,
 8. w wypadku czynów karalnych wezwanie/powiadomienie policji.

b)  Procedura postępowania wobec młodzieży powyżej 17 roku życia:

 1. rozmowa ucznia z nauczycielem wychowawcą,
 2. powiadomienie o zdarzeniu dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego,
 3. w przypadku wystąpienia czynów wymienionych w punktach a, b, c powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia w celu nakłonienia go do zaniechania negatywnego postępowania,
 4. jeśli zaistnieje taka potrzeba, za zgodą ucznia nawiązanie kontaktu z placówką specjalistyczną,
 5. w przypadku wystąpienia czynów wymienionych w punktach b,c,  d, e,  f  powiadomienie policji lub prokuratury,
 6. w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że uczeń rozprowadza  środki odurzające nie  należy powiadamiać jego rodziców do czasu powiadomienia policji i podjęcia przez nią swych czynności, w celu uniknięcia ewentualnego zacierania śladów,

2.     Zasady wykorzystania zapisów z monitoringu wizyjnego.

 

 1. Monitoring wizyjny prowadzony jest w portierni i do podglądu upoważniony jest tylko pracownik portierni oraz  Dyrektorzy Szkół Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej,
 2. Serwisowaniem systemu zajmuje się firma Profer,
 3. W szkole prowadzony jest dziennik systemu, w którym dokumentowana jest data i godzina wszystkich ważniejszych wydarzeń zaobserwowanych w monitorach wraz z opisem reakcji na te wydarzenia, awarie, wydawania materiału archiwalnego, udostępnienia możliwości oglądu osobom innym niż upoważnione oraz polecenia Dyrektora,
 4. Zapisy wizyjne monitoringu są przechowywane na twardym dysku rejestratora przez okres 7 dni w wypadku, gdy nie zaobserwowano żadnych czynów zabronionych na terenie Szkoły i przyszkolnym,
 5. W sytuacji, gdy zaobserwowano czyn/czyny zabronione płyta CD/DVD z tym zapisem, w opieczętowanej i opisanej kopercie (nagranie z dnia …) jest przechowywana w sejfie w gabinecie Dyrektora. 
 6. W sytuacjach, gdy zapis wizyjny zawiera czyny zabronione na terenie szkoły lub przyszkolnym, płyta z materiałem archiwalnym może zostać przekazana zgodnie z procedurami organom ścigania na ich wniosek,
 7. w zależności od okoliczności popełnionych czynów zabronionych stosuję się odpowiednio działania interwencyjne i wychowawcze

 

3.   Procedura postępowania w przypadku samowolnego oddalenia się ucznia ze szkoły.

1. Z chwilą stwierdzenia samowolnego oddalenia się wychowanka (ucieczki) ze szkoły, wychowawca lub nauczyciel informuje o tym fakcie dyrektora, który powiadamia  rodziców ucznia oraz policję. Nauczyciel zaznacza nieobecność w dzienniku zajęć i dokonuje odpowiedniego wpisu w zeszycie uwag (wpis powinien zawierać datę, godzinę, sposób oddalenia i jego okoliczności). W razie nieobecności dyrektora szkoły,  rodziców i policję powiadamiają , w następującej kolejności,  pedagog lub nauczyciel.

2. Wychowanek ponosi konsekwencje samowolnego oddalenia się wynikające ze Statutu Szkoły.

 

4.  Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy w rodzinie.

 1. Nauczyciel przyjmuje informację, zapewniając dyskrecję zgłaszającemu poprzez wysłuchanie go bez świadków. Zapisuje datę i godzinę zgłoszenia.
 2. Nauczyciel informuje o zaistniałym fakcie lub zdarzeniach dyrektora/wicedyrektora szkoły oraz pedagoga.
 3. Jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i życia, dyrektor/wicedyrektor lub pedagog wzywa lekarza.
 4. Pedagog, dbając o dyskrecję, przeprowadzają rozmowę z poszkodowanym, o ile jest to możliwe (gdzie i kiedy doszło do zdarzenia lub zdarzeń, jaka była ich częstotliwość).
 5. Pedagog zawiadamia i wzywa do szkoły rodzica (prawnego opiekuna lub osobę z najbliższej rodziny) pokrzywdzonego.
 6. Dyrektor po konsultacji z pedagogiem podejmuje decyzję o wdrożeniu procedury „Niebieskie Karty”.
 7. Pedagog wypełnia formularz A Niebieskie Karty i przekazuje formularz B opiekunowi dziecka.
 8. Dyrektor niezwłocznie po wdrożeniu procedury zawiadamia przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego i przekazuje mu sporządzoną dokumentację pokrzywdzonego.
 9. W przypadku osoby nieletniej dyrektor/wicedyrektor zawiadamia sąd rodzinny i nieletnich o ile rodzina nie jest już objęta nadzorem sądu.

 

4.  Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest pod wpływem środków odurzających.

 1. Należy umieścić  ucznia w oddzielnym pomieszczeniu - w obecności ucznia pozostaje zawsze dwóch przyjaznych dla niego nauczycieli .
 2. Niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe i rodziców ucznia.
 3. Jeśli uczeń jest przytomny należy  posadzić go na krześle, usiąść  w odległości około 1,5 metra od niego (jedna osoba siedzi z tyłu ucznia),  mówić spokojnym głosem i starać się dowiedzieć co zażył uczeń.
 4. Uczniowi należy zabrać niebezpieczne przedmioty,  jeśli to możliwe - poprosić o oddanie podejrzanej substancji i zabezpieczyć ją.
 5. Zabezpieczoną substancję , jak również znalezione przy uczniu  leki, używki, opakowanie -należy przekazać personelowi medycznemu.
 6. Nie wolno podawać żadnych leków, ewentualnie wodę.
 7. W przypadku utraty przytomności należy ułożyć ucznia w pozycji bezpiecznej, zapewniającej dopływ świeżego powietrza i ochronę przed zachłyśnięciem.
 8. W przypadku zatrzymania akcji serca należy zastosować procedury podstawowego podtrzymania życia .
 9. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić policję.

 5.      Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia

 1. Natychmiastowa reakcja ze strony osoby dorosłej mająca na celu przerwanie zachowania (upomnienie słowne).
 2. Stworzenie dziecku sytuacji, w której ma możliwość uspokojenia się i przemyślenia swojego zachowania. Dziecko zostaje zaprowadzone w wyznaczone miejsce, gdzie może się wyciszyć (sala 117a). 
 3. Gdy uczeń uspokoi się następuje  rozmowa nauczyciela (wychowawcy, pedagoga) z dzieckiem- zwrócenie uwagi na możliwe konsekwencje zachowania i omówienie alternatywnych sposobów rozwiązania zaistniałego problemu. Przypomnienie dziecku zasad i norm obowiązujących w grupie.
 4. Jeżeli sytuacja powtarza się, nauczyciel informuje rodzica o zaistniałym problemie. Zawarcie „trójstronnego” kontraktu (dziecko- rodzice- nauczyciel) na czas określony. Kontrakt posiada formę pisemną i zawiera informację na temat oczekiwanych zachowań dziecka oraz form stosowanych wzmocnień pozytywnych.
 5. Jeżeli zachowanie nadal nie ulega poprawie, na temat zaistniałych problemów odbywa się wspólne spotkanie rodziców, wychowawcy i pedagoga w obecności dyrektora szkoły. Wychowawca w porozumieniu z rodzicami sugeruje badania psychologiczne lub inne oddziaływania w celu otrzymania dalszych wskazówek dotyczących prowadzenia dziecka. Wychowawca podejmuje działania w celu organizacji dla jego rodziców form pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 6. W sytuacji bardzo agresywnego zachowania dziecka (grożenie innym uczniom lub nauczycielom, grożenie dokonaniem autoagresji przez dziecko, napaść fizyczna- kopanie, bicie, rzucanie przedmiotami, agresja słowna). Gdy próby uspokojenia ucznia przez nauczyciela nie przynoszą, nauczyciel wzywa rodziców dziecka i (lub) Pogotowie Ratunkowe lub Policję.
 7. W trakcie agresywnego zachowania dziecka, kiedy jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu lub zdrowiu jego i innych,  nauczyciel – świadek zdarzenia może przytrzymać ucznia w celu jego uspokojenia. Wymaga to jednak pisemnej zgody rodzica, brak takiej zgody jest podstawą do wzywania Policji lub Pogotowia Ratunkowego.
 8. W przypadku, kiedy uczeń w dalszym ciągu (pomimo przytrzymania) stwarza zagrożenie dla siebie,  uczniów i pracowników szkoły, wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia Pogotowie Ratunkowe lub Policję.
 9. W razie niemożliwości przezwyciężenia trudności wychowawczych, wynikającej z braku współpracy, z braku efektów tej współpracy lub z innych zaniedbań obowiązków rodzicielskich, Rada Pedagogiczna rozważa poinformowanie o sytuacji Sąd Rodzinny

 

Załącznik do procedury nr 5

 

Zawoja , dn. ....................

                                                   Zgoda

Wyrażam zgodę na przytrzymywanie mojego syna/ córki............................................. w sytuacjach, kiedy jego/jej zachowanie zagraża bezpieczeństwu i/lub zdrowiu jego/jej lub innych uczniów.

 

…………………………………………………..                                                                  

podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

NA GÓRĘ