Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej

34-223 Zawoja Wilczna

Zawoja Wilczna 1570

Tel: (33) 877-60-44

zszw.1570@interia.pl

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

W Plikach do pobrania, w dokumencie o nazwie  Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole, znajdują sie nastepujące procedury:


ROZDZIAŁ I
PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH W SZKOLE………………………………………... 4
1. Zagrożenia zewnętrzne…………………………………………………………………..……………………………… 4
1.1. Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy – zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu......... 4
1.2 Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły………………………………………………………….... 7
1.3 Podłożenie ładunku wybuchowego…………………………………………………………………………..... 10
1.4 Podłożenie podejrzanego pakunku…………………………………………………………………………….. 11
1.5 Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły …………………………………..…....... 13
2. Zagrożenia wewnętrzne…………………………………………………………………………………………..…. 19
2.1 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole lub tzw. fali …………………………………………………………………………………………………………..…. 22
2.2 Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
2.3 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych.…………………………………………………………………………...... 27
2.4 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole……………………………………………………………………………………………………………..……. 28
2.5 Procedura postępowania na wypadek przypadków rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia………………………………………………………….................................................... 29
2.6 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji w szkole lub wśród uczniów………………………………………………………………................................................... 30
2.7 Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole………………………………………………………………………………….. 31
2.8 Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole.……………................................. 33
2.9 Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego………......35
2.10 Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego…..……….36

ROZDZIAŁ II
PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W SZKOLE ZAGROŻEŃ
BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO………………………………………………………………….38
2.1 Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych.…………………………..……….... 41
2.2 Cyberprzemoc.…………………………………………………………………………………………….………….. 42
2.3 Naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły.……… 45
2.4 Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu.…... 47
2.5 Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie - uwodzenie, zagrożenie pedofilią.……………………………………………………………………………………………………………….. 48
2.6 Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu osób nieletnich...……………………………………………………………………………………………………….....… 50
2.7 Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność odróżnienia treści prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam.………………………………… 51
2.8 Łamanie prawa autorskiego.……………………………………………………………………………………. 52
2.9 Zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów..…………………... 54

 

Procedury zostały również wyszczególnione w pozostałych Plikach do pobrania

Pliki do pobrania

NA GÓRĘ