• Odwiedziło nas: 651284 osób
 • Do końca roku: 75 dni
 • Do wakacji: 248 dni

34-223 Zawoja Wilczna

Zawoja Wilczna 1570

Tel: (33) 877-60-44

Wtorek, 2017-10-17

Imieniny:

Antonii, Ignacego

Program adaptacyjny dla dzieci sześcioletnich oraz scenariusze zajęć adaptacyjnych.

Jesteś tu: » Strona startowa » Sześciolatek w szkole » Program adaptacyjny dla dzieci sześcioletnich oraz scenariusze zajęć adaptacyjnych.

Program adaptacyjny dla dzieci sześcioletnich oraz scenariusze zajęć adaptacyjnych.

PROGRAM ADAPTACYJNY OPRACOWANY DLA DZIECI

Z KLASY „0” I Z KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ZAWOI WILCZNEJ

 

                        Rozpoczynając naukę szkolną dziecko wkracza w nowy etap. Spotyka się  z sytuacją wymagającą zmian w dotychczasowym sposobie życia. Zmienia się podstawowa forma aktywności dziecka, zabawę zastępuje nauka. Przejście i adaptacja należą do istotnych bodźców rozwojowych. Stanowią ważny przełom w życiu każdego dziecka. Podjęcie nowej roli, która jest dużą zmianą, wymaga wielu umiejętności emocjonalnych, społecznych i poznawczych. Dziecku często towarzyszą negatywne emocje: obawa, lęk, niepokój przed nowym i nieznanym.

            Program adaptacyjny dla uczniów klasy 0 i I jest bardzo ważnym elementem w pracy wychowawczej szkoły i nauczyciela. Ma pomóc dziecku w miarę bezstresowym przejściu   z przedszkola, domu rodzinnego do szkoły. Program ma za zadanie pomóc w pokonaniu wspomnianych emocji oraz zminimalizowaniu stresu wywołanego przejściem z przedszkola do szkolnej „zerówki”, a potem klasy I.

 

 

 

CELE OGÓLNE PROGRAMU:

 • Wspieranie dziecka oraz jego rodziny w nowej sytuacji,
 • Budowanie pomostu pomiędzy doświadczeniami przedszkolnymi i szkolnymi,
 • Przekształcenie środowiska szkolnego tak, by dzieci odbierały je jako otwarte  i przyjazne,
 • Włączenie dzieci w życie, tradycje i zwyczaje szkoły.

SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU:

 • Stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa,
 • Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – szkoła,
 • Skrócenie czasu adaptacji dzieci w nowym środowisku, w nowej sytuacji, nowej roli,
 • Wzajemne poznanie się uczniów i nauczyciela,
 • Nawiązanie dobrych relacji nauczyciel – uczeń,
 • Integracja zespołu klasowego,
 • Wypracowanie wspólnych norm i zasad,
 • Uczenie się tolerancji,
 • Sukcesywne nabywanie umiejętności korzystania z różnych sprzętów  i pomieszczeń,
 • Poznanie osób pracujących w szkole – umiejętność zachowania się w stosunku  do nich,
 • Wyrabianie orientacji czasowej w rozkładzie dnia w szkole,
 • Poznanie zasad funkcjonowania szkoły,
 • Nawiązanie dobrych relacji z rodzicami, ułatwiających dalszą współpracę,
 • Pozyskanie rodziców do aktywnej współpracy z nauczycielem i ze szkołą.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:

 • Dziecko czuje się bezpiecznie w murach szkoły,
 • Bezstresowo staje się „zerówkowiczem”, a następnie uczniem,
 • Wie, jak funkcjonuje szkoła,
 • Szanuje nauczyciela i kolegów w klasie,
 • Dziecko jest akceptowane i wie co świadczy o jego wyjątkowości,
 • Wie, że każdy jest inny i ma do tego prawo,
 • Potrafi pracować w zespole,
 • Uczestniczy w tworzeniu zasad zachowania,
 • Umie słuchać innych,
 • Rodzic ma poczucie bezpieczeństwa o swoje dziecko, chętnie współpracuje  z nauczycielem,
 • Rodzice czynnie uczestniczą w życiu klasowym.


 

TREŚCI PROGRAMU:

 

Treści programu

Forma realizacji

 

Pomoc w zaakceptowaniu roli ucznia, odpowiedzialnego za powierzone zadania

 

Rozmowy

 

Nawiązanie bliskiego i serdecznego kontaktu z nauczycielem                i innymi dziećmi

 

Zabawy integrujące

 

Pomoc dziecku w odnajdywaniu jego miejsca w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej

 

Zabawy integrujące

 

Przestrzeganie określonych zasad zachowania się w szkole

 

Zawarcie "klasowej umowy"

 

 

Prezentowanie własnej osoby

 

 

 

 

Zabawy zapoznawcze

 

Stwarzanie okazji do gromadzenia informacji na temat samego siebie. Porównywanie własnego wyglądu z wyglądem innych dzieci z jednoczesnym uznaniem własnej odrębności

 

Zajęcia, zabawy, rozmowy, obserwacje

 

Ocena swojej działalności

 

Samoocena

 

Poznanie i nazywanie swoich stanów emocjonalnych oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przykrych przez wspólną rozmowę z nauczycielem i dziećmi

 

Rozmowa, pokaz, drama

 

Uczestnictwo w zabawach i grach zespołowych

 

Gry i zabawy zespołowe

 

Uczestniczenie w sytuacjach, kiedy nabywa się przekonania, że wiele zależy ode mnie. Nabywanie właściwego stosunku do innych dzieci.

 

 

 

Zajęcia, rozmowa

 

Rozumienie znaczenia takich wartości jak: tolerancja, życzliwość, koleżeństwo

 

Rozmowy

 

Kształtowanie poszanowania dla innych dzieci i pracowników szkoły

 

Rozmowy

Ostrożne, uważne i swobodne poruszanie się po sali i innych pomieszczeniach szkoły

 

Zwiedzanie budynku szkoły, pokaz, rozmowa, znaczki graficzne

 

Reagowanie na wezwania i polecenia nauczyciela

Rozmowa, obserwacja przez nauczyciela

 

Utrzymanie porządku w sali

 

Rozmowa, pokaz

 

Stwarzanie sytuacji sprzyjających integracji rodziców między sobą i ze szkołą, nauczycielem. Organizacja imprez klasowych, udział rodziców w wyjściach poza teren szkoły, zajęcia otwarte.

Przyzwyczajanie dzieci do współpracy i współdziałania w grupie

 

Zajęcia, zabawy

Uświadomienie konieczności poszanowania cudzej własności

 

Rozmowa, pokaz

 

Wycieczki i wyjścia organizowane wspólnie z uczniami kl. I – III

Wyjścia i wycieczki

Uczestniczenie dzieci w lekcji w klasie I Zapoznanie dzieci z nową panią, która będzie uczyć je w kl. I

Obserwacja i aktywny udział

 

Umożliwienie dzieciom udziału w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły

Kółka zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne


 

METODY I TECHNIKI PROWADZENIA ZAJĘĆ:
Obserwacja,  Pokaz,

Metody oparte na słowie:

 • Rozmowa,
 • Dyskusja,
 • Objaśnienia

Metody czynne – oparte na działalności dzieci:

Metoda samodzielnych doświadczeń,

Metoda zadań stawianych dziecku,

Metody interaktywne:

 • burza mózgów,
 • krąg,
 • gry dramowe,

Techniki:

 •  Rysunek,
 • Zabawy ruchowe,

Pszczele kosze,

 •  Kula śniegowa,

Formy pracy:

 • Zespołowa,
 • Grupowa,
 • Indywidualna.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:

 •  Dziecko czuje się bezpiecznie w murach szkoły,
 •  Swobodnie porusza się po budynku szkolnym,
 •  Wie, jak funkcjonuje szkoła,
 • Dziecko bezstresowo staje się uczniem,
 • Szanuje nauczyciela i kolegów w klasie,
 • Dziecko jest akceptowane, wie co świadczy o jego wyjątkowości,
 •  Nie ma uprzedzeń do innych, porozumiewa się ze wszystkimi w klasie,
 •  Uczestniczy w tworzeniu zasad zachowania,
 • Potrafi pracować w zespole, umie słuchać innych,
 • Wie, że każdy jest inny i ma do tego prawo,
 • Rodzic ma poczucie bezpieczeństwa o swoje dziecko,
 • Rodzic współpracuje z nauczycielem,
 • Rodzice czynnie uczestniczą w życiu klasowym.

 

EWALUACJA PROGRAMU        

Ewaluacja programu dokonana będzie poprzez:

 • Obserwację (samoobserwacje ) 
 • Wytwory dzieci
 • Rozmowy z rodzicami (kwestionariusz )
 • Ocenę rodziców (ankieta)
 • Wyniki ewaluacji zostaną zestawione z diagnozą sytuacji wychowawczej klasy na przełomie maja i czerwca i przedstawione w formie raportu na spotkaniu zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego.

 

 

UWAGA: W PLIKACH DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ SCENARIUSZE ZAJĘĆ ADAPTACYJNYCH!

 

LITERATURA:

1. Arends R. "Uczymy sie nauczac", WSiP, Warszawa 1994.

2. Dylak S. "Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania", PWN, Warszawa 2000.

3. Nowacki T. "Zarys psychologii", WSiP, Warszawa 1999.

4. Rylke M.: Pokolenie zmian", WSiP, Warszawa 1999.

5. Sliwierski B. "Edukacja autorska", Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 1996.

6. Sliwierski B. "Jak zmieniac szkole?", Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 1998.

7. Sliwierski B. "Program wychowawczy szkoły", WSiP, Warszawa 2001.

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl